10. Liste Görünümü ve Eylem Çubuğu

Bu bölümde Liste Görünümünü, Açılır Kutu (DropDown) ve Eylem Çubuğu’nu anlatacağız. Konuları anlatırken daha önce geliştirdiğimiz uygulamalara eklentiler yaparak uygulamasını da göstereceğiz.

10.1. Liste Görünümü

Kivy’de listeler ve ilgili görünümler (adaptör, uyarlayıcı kullanarak), daha önce kullandığım GUI (GKA)’lardan biraz farklı çalışıyor. Bu farklılık listelerin kullanımınız biraz zorşaltırmış gibi görünse de, bu ona listelerin daha esnek ve kullanışlı olmasını sağlıyor. İlk olarak basit bir liste oluşturalım. Bu liste sadece verileri görüntülemek için kullanılacak, seçim yapılamayacak ve herhangi bir eylem tanımlanamayacaktır. Bir liste oluşturmak için ListView nesnesini kullanırız. ListView nesnesinin en basit kullanımı paramtere olarak item_strings vermektir. Bu parametre Python listesi helinde listelenecek olan elemanları alır. Programlamada dillerini listeleyecek bir programı Liste 10.1‘deki gibi yazabiliriz.

Liste 10.1 listeGorunumu.py
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
# -*- coding: utf-8 -*-

from kivy.app import App
from kivy.uix.label import Label
from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout
from kivy.uix.listview import ListView

class basitListeUyg(App):

  def build(self):
    duzen=BoxLayout()
  
    programlama_dilleri=["Perl", "PHP", "Pure", "Python", "Rebol",
               "Rexx", "Ruby", "Scheme", "Tcl"]
    
    liste = ListView(item_strings=programlama_dilleri)
    
    duzen.add_widget(Label(text="Programlama Dilleri"))
    duzen.add_widget(liste)

    return duzen
   
basitListeUyg().run()

Programı çalıştırdığımızda Şekil 10.1‘de görünen pencere açılacaktır.

_images/basitListe.png

Şekil 10.1 Liste Görünümü (Temel)

10.1.1. SimpleListAdapter Adaptörü Kullanımı

Liste görünümlerini değiştirmek ve işerliğe kavuşturmak için ListView nesnesine bir adaptör vermektir. Bu adaptörlerden en basiti ise SimpleListAdapter nesnesidir. Bu adaptör sadece listelemek için kullanılır. Programlama dillerininin isismlerini gösteren programı bu adaptörü kullanarak tekrar yazmak istersek: Liste 10.2‘deki gibi basitListe.py dosyasını hazırlamamız gerekcek.

Liste 10.2 basitListe.py
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
# -*- coding: utf-8 -*-

from kivy.app import App
from kivy.uix.label import Label
from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout
from kivy.adapters.simplelistadapter import SimpleListAdapter
from kivy.uix.listview import ListView

class basitListeUyg(App):

  def build(self):
    duzen=BoxLayout()
  
    programlama_dilleri=["Perl", "PHP", "Pure", "Python", "Rebol",
               "Rexx", "Ruby", "Scheme", "Tcl"]
  
    basit_liste_adaptoru = SimpleListAdapter(data=programlama_dilleri, cls=Button)

    liste = ListView(adapter=basit_liste_adaptoru)
    
    duzen.add_widget(Label(text="Programlama Dilleri"))
    duzen.add_widget(liste)

    return duzen
   
basitListeUyg().run()

Şimdi bu programı açıklamaya çalışalım. Programda 14. satırdaki programlama_dilleri listesi basit bir Python listesidir. Görüntülemek istediğimiz elemanları bu listeye yazabiliriz. Liste yerine tüp (tuple) kullanabilirsiniz. Liste görünümünde kullanabileceğimiz en basit adaptörün SimpleListAdapter olduğunu söylemiştik. Bu adaptör sadece bir dizi elemanı ekranda görüntülemek için kullanılabilir. Herhangi bir seçim ya da eylem gerçekleştiremezsiniz. Kullanımı oldukça basittir: paramatere olarak data (listelenecek elemanlar) ve cls (görüntüleme biçimi) alır. Görüntüleme biçimi basit olarak bir etiket (Label) ya da düğme (Button) olabilir. Biz yukarıda etiket (Label) kullandık. İsterseniz aynı programı düpme (Button) ile tekrar çalıştırın. Program çalıştığında yine Şekil 10.1‘de görünen pencere açılacaktır.

Şekil 10.2‘de resimde aynı programın, listedeki görüntüleme biçiminin (cls=Button) düğme (Button) hali görünmektedir.

_images/basitListe2.png

Şekil 10.2 Basit Liste (Düğme)

Liste 10.2‘deki programı, c:\windows (Linux için /usr) klasöründeki dosya ve dizinleri gösterecek şekilde uyarlayınız. Linux için programınızın çalışmış hali Şekil 10.3‘deki gibi olacaktır.

_images/basitListe-klasor.png

Şekil 10.3 Dosya ve Klasörlerin Listelenmesi (Linux)

Çözüm:

basitListe-klasorler.py: https://github.com/mbaser/kivy-tr/blob/master/docs/programlar/listeEylem/programlar/1/basitListe-klasorler.py

Sonraki konuya geçmeden önce listelerin kv dili ile nasıl hazırlanacağına bakalım. Liste 10.2‘deki programımızın aynısını kv dili ile yazalım. Önce Python programını Liste 10.3‘deki gibi yazalım

Liste 10.3 basitListeKv.py
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
# -*- coding: utf-8 -*-

from kivy.app import App

class basitListeUyg(App):

  def build(self):
    pass


basitListeUyg().run()

Sanırım bu program çok kolay oldu ve herhangi bir açıklamaya ihtiyacı yok. Bu program tarafından kullanılacak kv dosyasını Liste 10.4‘de görüldüğü gibi yazabiliriz.

Liste 10.4 basitlisteuyg.kv
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
#:import Label kivy.uix.label.Label
#:import SimpleListAdapter kivy.adapters.simplelistadapter.SimpleListAdapter

<basitListeUyg>:
BoxLayout:
  Label:
    text: "Programlama Dilleri"
  ListView:
    id: listeci
    adapter:
      SimpleListAdapter(
      data=["Perl", "PHP", "Pure", "Python", "Rebol", "Rexx", "Ruby", "Scheme", "Tcl"],
      cls=Label)

Bu kv dosyasının ilk iki stırında Label ve SimpleListAdapter nesnelerini ilgili modüllerden nasıl içerdiğimizi iyice inceleyiniz. Program içerisinden adaptöre ve adaptörün verilerine ulaşabilir, güncelleyebilirsiniz ve hatta başka adaptör kullanabilirsiniz. Aşağıdaki kodu build() işlevinin altına yazarsanız, programlama dilleri listesine “Pascal”, “C” ve “C++” nin de eklendiğini göreceksiniz:

for pr in ["Pascal", "C", "C++"]:
  self.root.ids.listeci.adapter.data.append(pr)

10.1.2. ListAdapter Adaptörü Kullanımı

Listeler genellikle arasından birisni seçmek için kullanılır ve daha önce anlatılan basit liste görünümü oluşturmaktan daha karmaşık veriye sahip olabilir. Bunları ListAdapter veya DictAdapter adaptörlerini kullanarak yapabiliriz. Burada sadece ListAdapter anlatılacaktır.

Önce ListAdapter kullanımına bakalım. Daha önce söyledğimiz gibi ListView parçacığında adaptörler, veriyi içerir. Bu veri ListAdapter için her biri birer sözlük olan Python Listesidir. Örneğin kitaplara ait veriyi ele alalım (not: kitaplar rastgele seçilmiştir, seçimde herhangi bir tercih yoktur):

kitaplar=[ {'adi':'Python', 'yazari':'Mustafa Başer', 'yayinevi':'Dikeyeksen'},
      {'adi':'Ruby', 'yazari':'Timur Karaçay', 'yayinevi':'Seçkin'},
      {'adi':'Perl-CGI', 'yazari':'Rıza Çelik', 'yayinevi':'Seçkin'},
      {'adi':'Php', 'yazari':'Mehmet Şamlı', 'yayinevi':'Kodlab'} ]

Burada kitaplar bildiğimiz bir Python listesi ve elemanları bildiğimiz Python sözlükleridir. Her sözlük adi, yazarı ve yayinevi anahtarları ile bunlara ait birer değer içermektedir. kitaplar listesini olduğu gibi Listadapter nesnesine veri seti olarak atayabiliriz. Peki kullanıcıya ne gösterilecek? Bunu ise bir işlev yadımı ile belirleyebiliriz. Bu işeve argüman çevirici (arg_converter) diyoruz. Argüman çevirici kendisine gelen veriyi, listede gösterilecek şekilde düzenler ve yine bir sözlük döndürür. Bu sözlükte bulunması gereken tek zorunlu anahtar text dir. Bu anahtarın değeri kullanıcıya listede gösterilen metindir. İsterseniz gösterilecek olan liste elemanı (burada ListItemButton olacaktır) (liste düğmesi) ile ilgili görünümü değiştirebilirsiniz; örneğin boyutunu.

Şimdi bunları birleştirelim ve seçilebilir bir liste oluşturalım. Programımızı Liste 10.5‘deki gibi yazalım

Liste 10.5 kitaplar.py
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
# -*- coding: utf-8 -*-

from kivy.app import App
from kivy.uix.listview import ListView
from kivy.adapters.listadapter import ListAdapter
from kivy.uix.listview import ListItemButton


class kitaplarUyg(App):

  def argumanCevirici(self, satir, nesne):
    return {'text': nesne["adi"], 'size_hint_y': None, 'height': 25} 

  def build(self):
  
    kitaplar=[ {'adi':'Python', 'yazari':'Mustafa Başer', 'yayinevi':'Dikeyeksen'},
          {'adi':'Ruby', 'yazari':'Timur Karaçay', 'yayinevi':'Seçkin'},
          {'adi':'Perl-CGI', 'yazari':'Rıza Çelik', 'yayinevi':'Seçkin'},
          {'adi':'Php', 'yazari':'Mehmet Şamlı', 'yayinevi':'Kodlab'} ]
    
    liste_adaptoru=ListAdapter(args_converter=self.argumanCevirici,
                  data=kitaplar,
                  cls=ListItemButton,
                  allow_empty_selection=False)
    
    listeGorunumu=ListView(adapter=liste_adaptoru)
    
    return listeGorunumu
   
kitaplarUyg().run()
  

Programımızı çalıştıracak olursak Şekil 10.4‘deki gibi bir pencere açılacaktır.

_images/listAdaptor1Img.png

Şekil 10.4 Seçilebilir Kitap Listesi

ListAdapter nesnesi arg_converter işlevine (burada argumanCevirici) iki adet argüman gönderir. Bunlardan ilki gönderilen verinin veri setindeki (data parametresine atanan değer, burada kitaplar listesi) konumu (indeksi) ikincisi ise, verinin kendisi. kitaplar listesinin her elemanı sıra ile bu işleve gönderilir. Bu işev yine bir sözlük döndürür. Sözlük en az text anahtarına sahip olmalıdır. text anahtarının değeri kullanıcıya gösterilen metindir. Liste 10.5‘daki programda size_hint_y ve height anhatarlarını kullanarak listedeki düğmenin (ListItemButton) boytunu 25 piksel yaptık. ListItemButton nesnesi ile oluşturulan düğmelerin seçilmiş ve seçilmemiş olanların rengini de değiştirebilirsiniz. Bunları deselected_color ve selected_color anahtarları ile yapabilirsiniz. Örneğin Liste 10.5‘daki programda argumanCevirici() işlevini aşağıdaki gibi yazarsanız, seçilmiş olan düğme rengi mor, seçilmemiş olan düğmelerin rengi ise sarı olacaktır:

def argumanCevirici(self, satir, nesne):
  return {'text': nesne["adi"],
      'size_hint_y': None, 'height': 25,
      'deselected_color': [1,1,0,1],
      'selected_color': [1,0,1,1]
      }

Eğer kullanıcıya görüntülenecek olan düğme üzerindeki metinde, sadece kitap adı yerine yazarının da görünmesini istiyorsanız, argumanCevirici() işlevini şu şekilde değiştirebilirsiniz:

def argumanCevirici(self, satir, nesne):
  return {'text': '%s (%s)' % (nesne["adi"], nesne['yazari']),
      'size_hint_y': None, 'height': 25,
      'deselected_color': [1,1,0,1],
      'selected_color': [1,0,1,1]
      }

Programımızı bu işlev ile çalıştıracak olursak Şekil 10.5‘deki gibi bir pencere açılacaktır.

_images/listAdaptor2Img.png

Şekil 10.5 Değiştirilmiş Kitap Listesi

argumanCevirici() işlevi sadece iki argüman alır ve bir sözlük dündürür. Bu tür bir işelev ihityacınız var ise bunu Python’nun muhteşem lambda ifadesi ile gerçekleştirebilirsiniz. lambda ifadesi kendisine gelen argümanları birer parametreye aktarır ve bu parametreleri kullanarak bir sonuç döndürme işlevi sağlar. Örneğin kendisine gelen sayıları toplayan bir işleve ihtiyacımız var ise:

def topla(a,b):
  return a+b

yerine:

>>> topla=lambda a,b: a+b
>>> topla(5,7)
12

şeklinde yazabiliriz. Bu bilgiler ışığında argumanCevirici() işlevini hiç yazmadan arg_cvonverter parametresine aşağıdaki gibi lambda ifadesini yazabiliriz:

liste_adaptoru=ListAdapter(args_converter=lambda satir, nesne: {'text':nesne["adi"],'size_hint_y': None, 'height': 25},
              data=kitaplar,
              cls=ListItemButton,
              allow_empty_selection=False)

ListAdapter parçacığında anlatmadığımız allow_empty_selection paramteresine False değerini verirseniz, listede mutlaka bir seçim yapılmış olması gerekir. Bu durumda seçim yapılmamış ise, veri setinin ilk elemanı otomatik olarak seçili hale gelir. Eğer allow_empty_selection değerini True yaparsanız (ön tanımlı değeri budur), listede bir seçim yapma zorunluluğu olmaz.

Liste 10.5‘daki programı kv dili ile yazalım. Önce ana programı Liste 10.6‘daki gibi yazalım.

Liste 10.6 main.py
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
# -*- coding: utf-8 -*-

from kivy.app import App

class kitaplarUyg(App):

  def argumanCevirici(self, satir, nesne):
    return {'text': nesne["adi"], 'size_hint_y': None, 'height': 25} 

  def build(self):
  
    kitaplar=[ {'adi':'Python', 'yazari':'Mustafa Başer', 'yayinevi':'Dikeyeksen'},
          {'adi':'Ruby', 'yazari':'Timur Karaçay', 'yayinevi':'Seçkin'},
          {'adi':'Perl-CGI', 'yazari':'Rıza Çelik', 'yayinevi':'Seçkin'},
          {'adi':'Php', 'yazari':'Mehmet Şamlı', 'yayinevi':'Kodlab'} ]
    
    self.root.ids.kitaplar.adapter.data=kitaplar
    
kitaplarUyg().run()  

Sanırım bu programda herşey açık. kv dosyasını ise Liste 10.7‘daki gibi hazırladım:

Liste 10.7 kitaplaruyg.kv
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
#:import ListItemButton kivy.uix.listview.ListItemButton
#:import ListAdapter kivy.adapters.listadapter.ListAdapter

<kitaplarUyg>:
BoxLayout:
  orientation: 'vertical'
  Label:
    text: "Kitap Seçiniz"
    size_hint_y: None
    height: 30
    canvas.before:
      Color:
        rgba: [0, 1, 0, 1]
      Rectangle:
        pos: self.pos
        size: self.size
  ListView:
    id: kitaplar
    adapter: 
      ListAdapter(args_converter=app.argumanCevirici,
      data=[],
      cls=ListItemButton,
      allow_empty_selection=False)

Bu dosyayı inceleyecek olursanız, etikette ilk defa (11. satırda) canvas.before parametresini kullanmış olduk. Ne yazıkki Kivy geliştiricileri bir etiketin arka plan rengini değiştirebilmemiz için bir parametre koymamış. Bunun yerine parçacık çizilmeden önce tuvalin (canvas) arka planını boyamamız gerekir. Bunu da şu satırlar ile yapıyoruz:

canvas.before:
  Color:
    rgba: [0, 1, 0, 1]
  Rectangle:
    pos: self.pos
    size: self.size

10.1.3. Seçimin Denetlenmesi

En azından ListAdapter kullanılan liste görünümlerinde bir seçim yapıldığında, bir eylem gerçekleştirilmek isteniyorsa adaptörün on_selection_change olayına bir işlev bağlamak gerekir. Liste 10.6‘daki programda seçilen seçilen kitaba ait ayrıntıları açılır pencerede görüntülemek üzere build() işlevinin en altına şu satırı ekleyelim:

self.root.ids.kitaplar.adapter.bind(on_selection_change=self.secim)

Bir kitap seçildiğinde secim() işlevi çağrılacaktır. Bu işleve, adaptörün kendisi argüman olarak verilecektir. Bir adaptörde seçilen maddeler ait ListItemButton nesneleri Python listesi halinde selection özelliğinden alınabilir (unutmayın birden fazla seçime olanak sağlamak için adatörün selection_mode parametresinin değerini multiple yapmalısınız). Seçilen maddelerin listedeki konumlarını ise ListItemButton nesnesinin index özelliği ile alabiliriz. O halde secim işlevini şu şekilde yazabiliriz:

def secim(self, nesne):
  if nesne.selection:
    secimID=nesne.selection[0].index
    secilenKitap=nesne.data[secimID]

    icerik=Label(text='Kitap Adı: %s\nYazarı: %s\nYayınevi: %s' % (
             secilenKitap['adi'],
             secilenKitap['yazari'],
             secilenKitap['yayinevi']))

    popup = Popup(title='Seçilen Kitap',
           content=icerik,
           size_hint=(None, None), size=(200, 150))

    icerik.bind(on_touch_down=popup.dismiss)
    popup.open()

Aşağıdaki satırları programınızın başına yazmayı unutmayın:

from kivy.uix.popup import Popup
from kivy.uix.label import Label

Şu halde programımızı çalıştırıp bir kitap seçtiğimizde, bir popup açılacak ve burada kitap detayları görüntülecektir (Şekil 10.6).

_images/listAdaptor3Img.png

Şekil 10.6 Kitap ayrıntılarının görüntülenmesi

10.1.4. İl-İlçe-Mahalle Seçimi

Liste görünümü ile ilgili daha ayrıntılı bir örnek yapalım. Hemen birçok alışveriş sitesinde bulunduğunuz il ve ilçe seçimi ile ilgili açılır listeler bulunur. Biz buna bir de mahalleyi ekleyeceğiz. Uygulamamız şöyle tasarlayalım:

 1. Ana pencereyi dikey olarak üç parçaya bölelim. Bunun için 3 sütunlu bir ızgara pencere düzenine ihtiyacımız olacak.
 2. Birinci sütunda illeri gösterelim. Buranın illeri gösterdiğini kullanıcıya bildirmek için etiketten bir başlık oluşturalım ve metnine “İl Seçiniz” yazalım. Etiketin altında liste görünümünde tüm illeri sıralayalım
 3. İkinci sütunda ilçeleri gösterelim. Buranın ilçeleri gösterdiğini kullanıcıya bildirmek için etiketten bir başlık oluşturalım ve metnine “İlçe Seçiniz” yazalım. Birinci sütunda seçilen ile ait ilçeleri etiketin altında liste görünümünde sıralayalım.
 4. Üçüncü sütunda semtleri gösterelim. Buranın semtleri gösterdiğini kullanıcıya bildirmek için etiketten bir başlık oluşturalım ve metnine “Semt Seçiniz” yazalım. İkinci sütunda seçilen ilçeye ait semtleri etiketin altında liste görünümünde sıralayalım.

Uygulamamazı yazmadan önce ülkemizin illeri, bu illerin ilçeleri ve her ilçenin semtlerinin listesi gerekli. Bunu teker teker elinizle yazabilirsiniz. Ya benim gibi da internette “İl-ilçe-Semt-Mahalle-PostaKodu” şeklinde aratırsanız, muhtemelen birçok veritabanı bulacaksınız. Aramam sonucunda şu adreste:

http://daltinkurt.com/Yazi/227/Il-Ilce-Semt-Mahalle-Veritabanlari-ve-Uygulamasi.aspx

bir tane buldum. Orada birçok veritabanı biçiminde hazırlanmış biçimlerini mevcut. Ben xml biçimini kullanacağım. Yerel kopyasını buradan edinebilirsiniz (bunun için Sn. Devrim Altınkurt’dan izin alınmıştır):

Il-ilce-Semt-Mahalle-PostaKodu.xml: https://raw.githubusercontent.com/mbaser/kivy-tr/master/docs/programlar/listeEylem/programlar/3/Il-ilce-Semt-Mahalle-PostaKodu.xml

Il-ilce-Semt-Mahalle-PostaKodu.xml dosyası oldukça büyük (~10 MB). Bu kadar büyük bir veriyi xml ile saklamak ve sonra onu okuyup ayırt etmek oldukça zaman alıcı bir işlem, bu kadar büyük bir veriyi en azında SqLite veritabanı sisteminde saklamak daha iyi. Ancak biz sadece deneme programı yazacağız, hem böylece bir xml dosyasını nasıl okuyacağınızı da öğrenmiş oluruz.

Bir xml dosyasını kullanabilmek için, öncelikle dosya yapısını bilmeniz gerekir. Onun için dosyayı firefox ile açıp yapısını inceleyebiliriz (Metin düzenleyici ya da xml editörleri ile açmayı denemeyin, dosya çok büyük). Dosyayı incelediğimzde veri gruplandırmasının yapılmadığını görüyoruz. Dosyanın yapısından anladığımız kadarı ile aşağıdaki çıkarımları yapabiliriz:

İller
<tbl_il> etiketlerinde iller mevcut. Her il için bir ID verilmiş (<il_id>), il isimleri ise <il_ad> etiketi ile beirtilmiş.
İlçeler
İlçelerimiz <tbl_ilce> etiketleri ile ayrılmış. Her ilçe için bir ID verilmiş (<ilce_id>). İlçenin hangi ile ait olduğu ise <il_id> etiketi ile belirtilmiş. İlçe adı ise <ilce_ad> etiketinde.
Semtler
Her ilçenin semtleri <tbl_semt> etiketleri ile verilmiş. Bağlı olduğu ilçe <ilce_id>, semt adı ise <semt_ad> etiketi ile verilmiş. Elbetteki ID’si mevcut ve <semt_id> etiketinin metninde bulunuyor.

xml Dosyasının yapısını öğrendiğimize göre bu dosyayı okuyup veriyi bizim için ayır edecek Python modülünü kullanmamız gerekir. Önce Python konsolunda bunu öğrenelim. Dosyayı bir klasöre indirin ve Python konsolundan aşağıdaki satırşarı işletin:

>>> from xml.etree import ElementTree
>>> agac = ElementTree.parse('/home/mbaser/Downloads/Il-ilce-Semt-Mahalle-PostaKodu.xml')
>>> xmlKok = agac.getroot()

Burada ikinci satırda dosya patikasını kullandığınız işletim sistemine göre doğru şekilde belirtiniz. Dosya çok büyük olduğu için okunması donanımınızın durumuna göre birkaç saniye alabilir. Şimdi illerimizi bulalım:

>>> iller=xmlKok.findall('tbl_il')

Şimdi iller listesinde tüm illerimizi ait xml elemanları bulunacaktır. Bunları ekrana bastırmak için:

>>> for il in iller:
...   print il.find('il_id').text, il.find('il_ad').text.encode("utf-8")
...
1 Adana
2 Adıyaman
3 Afyonkarahisar
4 Ağrı
5 Amasya
6 Ankara
7 Antalya
8 Artvin
9 Aydın
10 Balıkesir
.
.
.

Burada il adının UTF-8 biçimli bir metin olduğunu biliyoruz. Python 2.x’de düzgün gösterilebilmesi için metnin encode("utf-8") özelliğini kullanmamız gerekiyor. Bir döngüyü kullanarak istediğimiz şekilde liste oluşturmayı daha önce anlatmıştık tekrarlayalım:

>>> sayi_listesi=[ "Sayi-%d" % x for x in range(1,11)]
>>> sayi_listesi
['Sayi-1', 'Sayi-2', 'Sayi-3', 'Sayi-4', 'Sayi-5', 'Sayi-6', 'Sayi-7', 'Sayi-8', 'Sayi-9', 'Sayi-10']

Bir liste içerisinde yazdığımız döngünün nasıl bir sonuç doğurduğunu gördük. Aynı listeyi şöyle de oluşturabilirdiniz:

>>> sayi_listesi=[]
>>> for x in range(1,11):
...   sayi_listesi.append("Sayi-%d" % x)
...
>>> sayi_listesi
['Sayi-1', 'Sayi-2', 'Sayi-3', 'Sayi-4', 'Sayi-5', 'Sayi-6', 'Sayi-7', 'Sayi-8', 'Sayi-9', 'Sayi-10']

İlk yaptığımız daha kolay değil mi? Peki iller xml elemanlarını kullanarak, liste adaptörümüz için nasıl bir veri listesi oluşturacağız? Bu soruyu şöyle cevaplayalım:

>>> iller_veri = [
          {'ilId': il.find('il_id').text, 'adi': il.find('il_ad').text.encode("utf-8")}
          for il in iller
         ]

Liste içindeki döngülerde if ifadesini de kullanabiliriz. Örneğin il_id si 10’dan küçük illerin listesini elde edelim:

>>> iller_veri = [
          {'ilId': il.find('il_id').text, 'adi': il.find('il_ad').text.encode("utf-8")}
          for il in iller if int(il.find('il_id').text) < 10
         ]

Bunları öğrendiğimize göre, liste görünümü bilgilerini de kullanarak programımızı yazabiliriz. Önce ana programı Liste 10.8‘daki gibi yazalım.

Liste 10.8 main.py
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
# -*- coding: utf-8 -*-

from kivy.app import App

from xml.etree import ElementTree
agac = ElementTree.parse('Il-ilce-Semt-Mahalle-PostaKodu.xml') 
xmlKok = agac.getroot()

class illerIlceler(App):

  def argCevir(self, satir, nesne):
    return {'text': nesne["adi"], 'size_hint_y': None, 'height': 25} 

  def ilSecim(self, nesne):
    if nesne.selection:
      secim=nesne.selection[0].index
      ilId=nesne.data[secim]['ilId']

      ilceler=xmlKok.findall('tbl_ilce')
    
      self.root.ids.ilceler.adapter.data= [
                  {'ilceId': ilce.find('ilce_id').text, 'adi': ilce.find('ilce_ad').text.encode("utf-8")}
                  for ilce in ilceler if ilce.find('il_id').text==ilId
                ]

      self.root.ids.ilceler._trigger_reset_populate()

  def ilceSecim(self, nesne):
    if nesne.selection:
      secim=nesne.selection[0].index
      ilceId=nesne.data[secim]['ilceId']

      semtler=xmlKok.findall('tbl_semt')
    
      self.root.ids.semtler.adapter.data= [
            {'semtId': semt.find('semt_id').text, 'adi': semt.find('semt_ad').text.encode("utf-8")} 
            for semt in semtler if semt.find('ilce_id').text==ilceId
          ]

      self.root.ids.semtler._trigger_reset_populate()

  def build(self):

    iller=xmlKok.findall('tbl_il')

    self.root.ids.iller.adapter.data= [ 
            {'ilId': il.find('il_id').text, 'adi': il.find('il_ad').text.encode("utf-8")}
            for il in iller 
          ]

    self.root.ids.iller.adapter.bind(on_selection_change=self.ilSecim)
    self.root.ids.ilceler.adapter.bind(on_selection_change=self.ilceSecim)
  
illerIlceler().run()

Sanırım burada bilmediğimiz tek şey bir liste görünümünün _trigger_reset_populate() özelliği. Bir liste görnümünün elemanlarını değiştirdiğinizde, bunların ekrana yansıması için bu özelliği kullanmamız gerekiyor. İnternet tarayıcıda değişen sayfayı yenilemek için “F5” tuşuna basmak gibi.

kv dosyasını ise Liste 10.9‘daki gibi hazırladım:

Liste 10.9 illerilceler.kv
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
#:import ListItemButton kivy.uix.listview.ListItemButton
#:import ListAdapter kivy.adapters.listadapter.ListAdapter

<illerIlcelerUyg>:
GridLayout:
  cols: 3
  BoxLayout:
    orientation: 'vertical'
    Label:
      text: "İl Seçiniz"
      size_hint_y: None
      height: 30
      canvas.before:
        Color:
          rgba: 1, 0, 0, 1
        Rectangle:
          pos: self.pos
          size: self.size
    ListView:
      id: iller
      adapter: 
        ListAdapter(args_converter=app.argCevir,
        data=[], 
        cls=ListItemButton, 
        allow_empty_selection=False)
      
  BoxLayout:
    orientation: 'vertical'
    Label:
      text: "İlçe Seçiniz"
      size_hint_y: None
      height: 30
      canvas.before:
        Color:
          rgba: 0, 1, 0, 1
        Rectangle:
          pos: self.pos
          size: self.size
    ListView:
      id: ilceler
      adapter: 
        ListAdapter(args_converter=app.argCevir,
        data=[],
        cls=ListItemButton,
        allow_empty_selection=False)
      
  BoxLayout:
    orientation: 'vertical'
    Label:
      text: "Semt Seçiniz"
      size_hint_y: None
      height: 30
      canvas.before:
        Color:
          rgba: 0, 0, 1, 1
        Rectangle:
          pos: self.pos
          size: self.size
    ListView:
      id: semtler
      adapter: 
        ListAdapter(args_converter=app.argCevir,
        data=[],
        cls=ListItemButton,
        allow_empty_selection=False)

Bu programda her liste görnümü için yeni bir argüman çevirici yazmak yerine sadece bir tane yazdık. Bunun için tüm liste adaptarlerinin, veri setini hazırlarken görüntülenecek metni (il, ilçe, semt) adlarını adi anahtarına koyduk. Böylece liste gornümü ne olursa olsun, listede görüntülenecek metin adi anahtarında bulunduğundan sadece bir tane argCevir() işlevi yazmak yeterli oldu.

Programı çalıştıracak olursanız Şekil 10.7 de görünen pencere açılacaktır.

_images/illerIlceler1Img.png

Şekil 10.7 İle-ilçe-semt Seçimi

Not

Derleme yaparken (Paket Derleme kısmında anlatılan) buildozer in paketin içine Il-ilce-Semt-Mahalle-PostaKodu.xml dosyasını koyması için source.include_exts seçeneğinin sonuna xml eklenemsi gerekir (tüm xml uzantılı dosyalar içerilecektir):

source.include_exts = py,png,jpg,kv,atlas,xml

Benim anlatacaklarım bitti. Şimdi kod yazma sırası size. xml dosyasında her semte ait mahalelerde mevcut. Biz bunları göstermedik. Programa mahalle seçimini de yapacağımız eklentileri yapın. Programınız çalıştığında Şekil 10.8 deki gibi görünmeldir.

_images/illerIlceler2Img.png

Şekil 10.8 İle-ilçe-semt-mahalle Seçimi

Çözüm:

main-mahalleler.py: https://github.com/mbaser/kivy-tr/blob/master/docs/programlar/listeEylem/programlar/3/main-mahalleler.py illerilcelermahaller.kv: https://github.com/mbaser/kivy-tr/blob/master/docs/programlar/listeEylem/programlar/3/illerilcelermahaller.kv

10.2. Açılır Kutu

Liste görünümü ile açılır kutu (DropDown) benzer işler yapsa da, temel işleyiş mantığı olarak birbirinden farklıdır. Liste görünümünde, verdiğimiz seçenekler (ister seçilebilir düğme, iseterse etiket üzerinde olsun) kullanıcıya doğrudan gösterilir. Açılır kutularda ise, kullanıcı kutuya tıkladıktan sonra seçenekler ortaya çıkar. Önce nasıl çalıştığını öğrenelim, daha sonra yukarıdaki örneği açılır kutu ile tekrar yapalım.

Daha önce de belirttiğim gibi Kivy’de birçok şey, bildiğimiz masaüstü GUI (GKA)’lerden farklı bir yapıya sahip. Bir açılır kutuyu oluşturmak için daha fazla emek harcamak gerekiyor. Örneğin bir web sayfasında açılır kutu oluşturmak için <select> etiketi arasına seçenekleri (<option>) ard arda yazdıkmı işimiz tamamlanıyor. Ancak Kivy’de bu kadar kolay değil. Bir açılır kutu oluşturduğunuzda bunu pendere düzeninde öyle istediğiniz yere koyamazsınız. Bu açılır kutuyu göstermek için bir başka nesneye ihtiyacınız olacak. Örneğin bir düğme. Bu düğmeye tıklayıp bıraktığınızda (on_release olayı), açılır kutuyu görünür yapabilirsiniz. Aslında herhangi bir nesnenin herhangi bir olayına da bağlayabilirsiniz. Biz bir düğmeye tıklanıp bırakıldığında açılır kutuyu göstereceğiz.

Açılır kutu nesnesi DropDown() ile oluşturulur. Açılır kutunun open() özelliği ile görünür hale getirilince, kendisine eklenmiş olan diğer nesneleri gösterecektir. Bu nesnelerden herhangi birisi bildiğiniz düğme (Button) ya da etiket (Label) olabilir. Bunları toparlayacak olursak birkaç isimden oluşan bir açılır kutuyu şu şekilde oluşturabiliriz:

acilirkutu = DropDown()

for isim in ( "Mustafa", "Dilek", "Fatih", "Melike"):
  dugme=Button(text=isim, size_hint_y=None, height=25)
  acilirkutu.add_widget(dugme)

Gördüğünüz gibi, yaptığımız iş DropDown() nesnesine bildik düğmeleri ekledik. Peki bir düğme seçilince ne olacak? Programımızı yazarken bunu da eklemek durumundayız. Açılır kutuyu oluşturduk ancak, bu açılır kutunun görünebilmesi için herhangi bir eyleme bağlamamız gerekir. Bir düğme oluşturalım (anadügme) ve bu düğmenin on_release eylemine açılır kutunun open() özelliğini bağlayalım. Bu bilgiler ışığında Liste 10.10‘daki gibi bir program yazalım.

Liste 10.10 main.py
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
# -*- coding: utf-8 -*-

from kivy.app import App
from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout
from kivy.uix.dropdown import DropDown
from kivy.uix.button import Button

class acilirKutu(App):

  def secim(self, nesne):
    self.acilirkutu.select(nesne.text)
    self.anadugme.text=nesne.text

  def build(self):
    duzen = BoxLayout()
    self.anadugme = Button(text='Başlat', size_hint=(None, None))

    self.acilirkutu = DropDown()

    for x in ( "Mustafa", "Dilek", "Fatih", "Melike"):
      dugme=Button(text=x, size_hint_y=None, height=25)
      dugme.bind(on_release=self.secim)
      self.acilirkutu.add_widget(dugme)

    self.anadugme.bind(on_release=self.acilirkutu.open)
    duzen.add_widget(self.anadugme)
 
    return duzen

acilirKutu().run()

Bu programda gördüğünüz gibi, açılır kutuya eklediğimiz her düğmenin on_release eylemine (tıklanıp bırkalma) secim() işlevini bağladık. Diğer bir deyişle açılır kutudaki düğmelerden herhangi biri seçildiğinde secim() işlevi çağrılacaktır. Bu işlev çağrıldığında açılır kutunun ilgili düğmesi seçilmiş olacak (acilirkutu.select(nesne.text) ile) ve anadugme nin üzerindeki metin, seçilmiş olan düğmenin üzerindeki metin olacaktır. Programınız çalıştığında Şekil 10.9 deki gibi görünmelidir.

_images/dropdown-simple1Img.png

Şekil 10.9 Basit Açılır Kutu

Aynı programı kv dili ile yazacak olursak:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
# -*- coding: utf-8 -*-

from kivy.app import App
from kivy.uix.dropdown import DropDown
from kivy.uix.button import Button
from kivy.lang import Builder

kv='''
BoxLayout:  
  Button:
    id: anadugme
    text: "Başlat"
    on_release: app.acilirkutu.open(self)
    size_hint: (None, None)
'''

class acilirKutuKv(App):

  def secim(self, nesne):
    self.acilirkutu.select(nesne.text)
    self.root.ids.anadugme.text=nesne.text

  def build(self):
    self.root=Builder.load_string(kv)
    self.acilirkutu = DropDown()

    for x in ( "Mustafa", "Dilek", "Fatih", "Melike"):
      dugme=Button(text=x, size_hint_y=None, height=25)
      dugme.bind(on_release=self.secim)
      self.acilirkutu.add_widget(dugme)

    return self.root

acilirKutuKv().run()

Herhangi bir düğmeye herhangi bir özellik ekleyerek başka verileri saklayabiliriz. Örneğin öğrencilerin okul numaralarını saklamak için şu kodu yazabiliriz:

for x, y in (("Mustafa", 9876), ("Dilek", 77192),
       ("Fatih", 98278), ("Melike", 56765)):
  dugme=Button(text=x, size_hint_y=None, height=25)
  dugme.okulNo=y
  dugme.bind(on_release=self.secim)
  self.acilirkutu.add_widget(dugme)

Sakladığımız bu veriyi seçim yaptıktan sonra erişebiliriz. “Başlat” düğmesinde saçim yapıldıktan sonra hem isim hemde okul numarasını görüntülemek istiyorsak:

self.anadugme.text="Adı: %s\nNo: %d" % (nesne.text, nesne.okulNo)

10.2.1. Seçimin Denetlenmesi

Peki seçilmiş maddeyi nasıl belirleyeceğiz. Diğer bir deyişle tekrar seçim yapılacağı zaman daha önce seçilmiş olan düğmeyi nasıl göstereceğiz? Liste görünümü (ListView) bunu kendisi yapıyordu, açılır kutuda bunu kendimiz yapmamız gerekecek. Bir seçim yapıldığında, seçilen nesnenin (burada bildiğimiz düğme - Button) arka plan rengini değiştirebiliriz. Bunu hemen secim() işlevinin altına şu satırı yazarak gerçekleştirebiliriz:

nesne.background_color= 1, 0, 0, 1

secim() işlevinin altına bu satırı ekledikten sonra programı çalıştırırsanız, bir seçim yapıp tekrar seçim yapmak istediğinizde önceki düğmenin arka plan renginin kırmızı olduğunu göreceksiniz. İşmiz bitti mi? Bu cevabı iknci ve üçncü seçimi yaptıktan sonra siz verin. Ne oldu? Her seçilenin arkası kırmızıya dönüşüyor değil mi? Şimdi çözmemiz gereken başka bir sorun var. Daha önce seçilmiş düğmenin arka plan rengini eski haline getirmek. Düğmelerin ön tanımlı arka plan rengi [1, 1, 1, 1] dir. Bunu yapmak için iki yolumuz var, ya açılır kutudaki tüm düğmelerin arka plan rengini önce [1, 1, 1, 1] yapmak daha sonra, yeni seçilenin arka plan rengini [1, 0, 0, 1] yapmak. Ya da benim daha çok sevdiğim ikinci yöntem: açılır kutuya secim özelliği verip, her seçim yapıldığında seçilen nesneyi buraya atamak. Böylelikle daha sonra bir açılır kutudaki seçilmiş nesneye ait bilgilere de ulaşabilirsiniz (aslında çok basit ikinci yöntemi Kivy geliştiricileri neden eklemezler bilmiyorum). Bu ikinci yöntemi uygulamak için açılır kutuyu tanımladığımız satırdan sonra (Liste 10.10‘da 19. satıra) aşağıdaki satırı eklemeliyiz:

self.acilirkutu.secim=None

Bu durumda secim() işlevini aşağıdaki gibi değiştirmemiz gerekecek:

def secim(self, nesne):
  # Önceden seçilmiş bir düğme var ise arka plan rengini
  # ön tanımlı renge dönüştürelim
  if self.acilirkutu.secim:
    self.acilirkutu.secim.background_color= [1, 1, 1, 1]

  self.acilirkutu.select(nesne.text)
  self.anadugme.text=nesne.text

  # secim özelliğine yeni nesneyi ekleyelim ve
  # arka plan rengini kırmızı yapalım
  self.acilirkutu.secim=nesne
  nesne.background_color= 1, 0, 0, 1

Üçüncü çözümü olan var mı?

10.2.2. İller-İlçeler-Semtler: SqLite Veritabanı

İl-ilçe-semt seçimini İl-İlçe-Mahalle Seçimi kesiminde xml ile yapmıştık ve orada bu kadar büyük veriyi xml ile saklamanın çok mantıklı olmadığını belirtmiştik. Burada aynı uygulamayı liste görünümü yerine açılır kutu ile yapacağız ve veritabanı olarak xml yerine SqLite kullanacağız.

SqLite oldukça hızlı, küçük (hafif), büyük veriler ile rahatlıkla başedebilen ve yaygın bir veritabanı sistemidir. Üstelik veri bir dosyada tutulduğundan değişik diller ile yazılmış programlar rahatlıkla erişebilir ve ağ üzerinden dağıtılabilir. Python ile SqLite bağlantısı sqlite3 modülü ile gerçekleştirilir. Önce basitçe kullanımını hatırlayalım. Bu amaçla bir veritabanı oluşturalım ve bağlantısını gerçekleştirelim:

>>> import sqlite3
>>> sqlbaglantisi = sqlite3.connect('ogrenciler.db')
>>> isaretci = sqlbaglantisi.cursor()

ogrenciler tablosunu oluşturalım:

>>> isaretci.execute('create table ogrenciler (ogr_id integer primary key, ogr_adi varchar(100), ogr_no integer)')

tabloya birkaç veri ekleyelim:

>>> for x, y in (("Mustafa", 9876), ("Dilek", 77192), ("Fatih", 98278), ("Melike", 56765)):
...   isaretci.execute('insert into ogrenciler (ogr_adi, ogr_no) values ("%s", %d)' % (x,y))
...

Eklediğimiz verinin diske (dosyay) yazılmasını sağlayalım:

>>> sqlbaglantisi.commit()

Şimdi de eklediğimiz öğrencileri tekrar alalım:

>>> isaretci.execute("select * from ogrenciler")
>>> ogrenciler.fetchall()
>>> for ogr in ogrenciler:
...   print ogr
...
(1, u'Mustafa', 9876)
(2, u'Dilek', 77192)
(3, u'Fatih', 98278)
(4, u'Melike', 56765)

Veritabanına yapılmış bağlantıyı koparalım:

>>> sqlbaglantisi.close()

Daha önce size verdiğim Il-ilce-Semt-Mahalle-PostaKodu.xml dosyasındaki tüm tablo ve verileri SqLite biçimine dönüştürdüm. SqLite dosyasını şu adresten alabilirziniz:

iller.db: https://raw.githubusercontent.com/mbaser/kivy-tr/master/docs/programlar/listeEylem/programlar/5/iller.db

Dosyayı indirdiğiniz patikanın tam adını veritabanı dosyasının patikasını yazarak deneyelim:

>>> import sqlite3
>>> sqlbaglantisi = sqlite3.connect('/home/mbaser/Downloads/iller.db')
>>> isaretci = sqlbaglantisi.cursor()
>>> isaretci.execute("select * from tbl_il")
<sqlite3.Cursor object at 0x7f3c088ebc70>
>>> iller=isaretci.fetchall()
>>> for il in iller:
...   print il[0], il[1]
...
1 Adana
2 Adıyaman
3 Afyonkarahisar
4 Ağrı
5 Amasya
.
.
.

Veritabanımız hazır olduğuna göre programımızı yazabiliriz (Liste 10.11).

Liste 10.11 main.py
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
# -*- coding: utf-8 -*-

from kivy.app import App
from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout
from kivy.uix.dropdown import DropDown
from kivy.uix.button import Button

import sqlite3
sqlbaglantisi = sqlite3.connect('iller.db')
isaretci = sqlbaglantisi.cursor()

class illerIlcelerAcilirKutu(App):

  def secimIl(self, nesne):
    if self.iller.secim: 
      self.iller.secim.background_color=1, 1, 1, 1
    
    self.iller.secim=nesne
    self.iller.select(nesne.text)
    self.root.ids.iller.text="Seçilen İl: %s" % nesne.text
    nesne.background_color= 1, 0, 0, 1

    self.ilceler.clear_widgets()
    self.semtler.clear_widgets()
    self.root.ids.ilceler.text="İlçe Seçiniz"
    self.root.ids.semtler.text="Semt Seçiniz"
    
    isaretci.execute('SELECT ilce_id, ilce_ad FROM tbl_ilce WHERE il_id=%d' % nesne.il_id)
    for ilce in isaretci.fetchall():
      dugme=Button(text=ilce[1].encode("utf-8"), size_hint_y=None, height=25)
      dugme.ilce_id=ilce[0]
      dugme.bind(on_release=self.secimIlce)
      self.ilceler.add_widget(dugme)

  def secimIlce(self, nesne):
  
    if self.ilceler.secim: 
      self.ilceler.secim.background_color=1, 1, 1, 1

    self.ilceler.secim=nesne
    self.ilceler.select(nesne)
    self.root.ids.ilceler.text="Seçilen İlçe: %s" % nesne.text
    nesne.background_color= 1, 0, 0, 1
    
    self.semtler.clear_widgets()
    self.root.ids.semtler.text="Semt Seçiniz"

    isaretci.execute('SELECT semt_id, semt_ad FROM tbl_semt WHERE ilce_id=%d' % nesne.ilce_id)
    for semt in isaretci.fetchall():
      dugme=Button(text=semt[1].encode("utf-8"), size_hint_y=None, height=25)
      dugme.semt_id=semt[0]
      dugme.bind(on_release=self.secimSemt)
      self.semtler.add_widget(dugme)
    
  def secimSemt(self, nesne):
    if self.semtler.secim: 
      self.semtler.secim.background_color=1, 1, 1, 1

    self.semtler.secim=nesne
    self.semtler.select(nesne)
    self.root.ids.semtler.text="Seçilen Semt: %s" % nesne.text
    nesne.background_color= 1, 0, 0, 1

  def build(self):
    self.iller = DropDown()
    self.iller.secim=None
    isaretci.execute('SELECT il_id, il_ad FROM tbl_il')
    for il in isaretci.fetchall():
      dugme=Button(text=il[1].encode("utf-8"), size_hint_y=None, height=25)
      dugme.il_id=il[0]
      dugme.bind(on_release=self.secimIl)
      self.iller.add_widget(dugme)

    self.ilceler = DropDown()
    self.ilceler.secim=None
    self.semtler = DropDown()
    self.semtler.secim=None

illerIlcelerAcilirKutu().run()

ve kv dosyası:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
<illerIlcelerAcilirKutu>:
BoxLayout:
  Button:
    id: iller
    text: "İl Seçiniz"
    on_release: app.iller.open(self)
    size_hint_y: None
    height: 30

  Button:
    id: ilceler
    text: "İlçe Seçiniz"
    on_release: app.ilceler.open(self)
    size_hint_y: None
    height: 30

  Button:
    id: semtler
    text: "Semt Seçiniz"
    on_release: app.semtler.open(self)
    size_hint_y: None
    height: 30

Not

Derleme yaparken (Paket Derleme kısmında anlatılan) buildozer in paketin içine sqlite modülünü koyması için requirements seçeneğinin şu şekilde yapılandırılması gerekir:

requirements = kivy,sqlite3

Bunun dışında iller.db dosyasının içerilebilmesi için source.include_exts seçeneğinin sonuna db eklenemsi gerekir (tüm db uzantılı dosyalar içerilecektir):

source.include_exts = py,png,jpg,kv,atlas,db

10.3. Eylem Çubuğu

Mobil programlamada eylem çubuğu (ActionBar), masaüstü programlardaki menu çubuğu ve/veya araç çubuğuna benzetelebilir (yapısal olarak farklı olasa da). Eylem çubuğunu genellikle pencerinin üstüne koyarız ve programın yapılandırılması veya diğer eylemler için birkaç düğme ve/veya düğme grubu koyarız. Böylelikle programın kullanılmasını sağlarız.

Bir eylem çubğu en azından bir eylem görünümü (ActionView) ve bunun içinde önceki eylem (ActionPrevious) nesnesinden oluşmalıdır. Diğer bir deyişle bir eylem çubuğu oluşturmak için en azından ActionBar, ActionView ve ActionPrevious nesnelerini kullanmamız gerekecek. Bu bilgilerden sonra hemen bir eylem çubuğu oluşturan program yazalım (Liste 10.12)

Liste 10.12 main.py
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
# -*- coding: utf-8 -*-

from kivy.app import App
from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout
from kivy.uix.label import Label

from kivy.uix.actionbar import ActionBar
from kivy.uix.actionbar import ActionView
from kivy.uix.actionbar import ActionButton
from kivy.uix.actionbar import ActionPrevious

class eylemCubugu(App):

  def build(self):
  
    eylemcubugu= ActionBar(pos_hint= {'top':1})

    eylemgorunumu=ActionView()
    eylemcubugu.add_widget(eylemgorunumu)

    oncekieylem=ActionPrevious(title='Eylem Çubuğu')
    eylemgorunumu.add_widget(oncekieylem)
    
    duzen = BoxLayout(orientation='vertical')
    duzen.add_widget(eylemcubugu)

    self.etiket=Label(text="Ana Alan")
    duzen.add_widget(self.etiket)
    
    return duzen

eylemCubugu().run()

Burada gördüğünüz gibi öncelikle bir eylem çubuğu (ActionBar) oluşturuyoruz. Bu çubuğun, bulunduğu alandaki konumunu üst taraf yapmak için pos_hint parametresine {'top':1} değerini veriyoruz. Önceki eylem (ActionPrevious) nesnesinin title parametresine genellikle programın adını veriririz (unutmayın mobil cihazlarda pencere başlığı olmayacaktır). Yatay yerleşimli kutu pencere düzeninin ilk elemanı eylem çubuğu, ikinci elemanı ise bir etiket oldu. İkinci eleman yerine genellikle bir başka pencere düzeni koymayı yeğleriz ki, programımızın ana penceresinde görünmesini istediğimiz nesneleri yerleştirelim. Programımızı çalıştırdığımızda elde edeceğimiz pencere Şekil 10.10 ‘da verilmiştir.

_images/eylemCubugu-1.png

Şekil 10.10 Eylem Çubuğu

Burada başlığın solunda bir simgenin olduğunu görüyorsunuz. Eğer önceki eylem (ActionPrevious) nesnesinin app_icon parametresine bir simge vermez isek ön tanımlı olarak kivy simgesi görünür. Bu simgenin nereden geldiğini daha donra açıklayacağız. İsterseniz şimdi bu simgeyi değiştirelim. Bunun için main.py programını kaydettiğiniz yere şu resmi indirin:

document-edit.png: https://raw.githubusercontent.com/mbaser/kivy-tr/master/docs/programlar/listeEylem/programlar/6/document-edit.png

Daha sonra 21. satırdaki ActionPrevious nesnesinin aşağıdaki gibi app_icon parametresine document-edit.png verin:

oncekieylem=ActionPrevious(title='Eylem Çubuğu', app_icon='document-edit.png')

10.3.1. atlas

Yukarıdaki değişikliği yapıp programı çalıştırırsanız soldaki simgenin değiştiğini göreceksiniz. Peki bu ön tanımlı simge nereden geliyor? Cevabını vereyim atlas dan. Gerçekten atlas nesnesinden geliyor. atlas nesnesi programda kullanacağınız simgeleri bir tek resim haline getirip, bunu indeksleyip daha sonra bu simgeleri kullanmamızı sağlar. Elbetteki atlas nesnesinin ön tanımlı bir simge seti var. Kivy’nin kurulu olduğu dizindeki data/images klasöründe (benim Linux’umda tam patika /usr/lib/python2.7/dist-packages/kivy/data/images, Windows’umda tam patika C:\Python27\Lib\site-packages\kivy\data\images) bulunan defaulttheme-0.png dosyası kullanılan ön tanımlı simgelerin birleşmesinden oluşan dosya, bu dosyanın ineksi ise defaulttheme.atlas dosyasında bulunmaktadır. defaulttheme.atlas dosyası bildiğimiz Python sözlüğüdür. Bu sözlüğün içinde çeşitli simge gruplarından oluşan indeksler bulunur. Örneğin defaulttheme-0.png anahtarının değeri yine bir szölük ve burada simgelerin konumları bulunmaktadır. Bir örnek verecek olursak audio-volume-medium simgesi [52, 171, 48, 48] konumunda bulunmaktadır. Bir programı apk paketi haline getirdiğinizde atlas’ın ön tanımlı dosyasıda içerisinde bulunduğundan buradaki simgeleri istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Şimdi document-edit.png yerine atlas’ın içerisinde bulunan close simgesini koyalım, bunun için Liste 10.12 deki 21. satırı aşağıdaki gibi değiştirin:

oncekieylem=ActionPrevious(title='Eylem Çubuğu', app_icon='atlas://data/images/defaulttheme/close')

atlas’ın simgelerinin kullanımını şöyle açıklayabiliriz: /atlas/icin/patika/atlas_dosyasi/simge_adi Burada şuna dikkat etmelisiniz simge_adi sadece ismi içerir, dosya uzantısını içermez. Bu ön tanımlı simgeleri programınıza herhangi bir ekleme yapmadan kullanabilir, öylece paketleyebilirsiniz.

Şimdi kendi atlas’ımızı oluşturalım. Bunun için şu dosyayı indirin ve programınızın (mevcut main.py dosyasının olduğu) patikaya açın:

simgeler.png: https://raw.githubusercontent.com/mbaser/kivy-tr/master/docs/programlar/listeEylem/programlar/6/simgeler.zip

Şimdi komut satırından (cmd) aşağıdaki komutu çalıştırın [1] [2] :

$ python -m kivy.atlas atlasim 256x256 simgeler/*.png

Bu komut bulunduğunuz dizinde iki adet dosya oluşturacaktır. Birincisi atlas indeksi (atlasim.atlas), diğeri simgelerin birleştirildiği 256x256 boyutlarında bir PNG dosyası olan atlas resimidir (atlasim-0.png). Çalıştırdığımız komutun ilk kısmını zaten biliyorsunuz, atlas’ın nasıl çalıştığını anlatalım:

 • İlk aldığı argüman isimdir. Burada atlasim ismini verdik. Daha sonra kullanırken bu ismi yazacağız.
 • İkinci argüman oluşturulacak atlas resminin boyutlarıdır. Eğer resimleriniz büyükse daha büyük bir boyut kullanabilirsiniz. enxboy şeklinde yazılır
 • Üçüncü argüman ise atlas’a eklenecek simgelerdir. Burada bulunduğumuz dizindeki simgeler dizini altındaki tüm PNG dosyalarını eklemesini istedik.

Şimdi oluşturduğumuz atlası Liste 10.12 deki 21. satırı aşağıdaki gibi değiştirerek kullanalım:

oncekieylem=ActionPrevious(title='Eylem Çubuğu', app_icon='atlas://atlasim/document-edit')

Unutmayın atlasim-0.png ve atlasim.atlas doslayalrı Liste 10.12 programının kayıtlı olduğu dizinde olmalıdır. Burada document-edit.png simgesini kullanmak için sadece dosya adını (document-edit) yazdığımızıda aklınızdan çıkarmayın.

Oluşturduğumuz atlasim.atlas ve atlasim-0.png dosyalarını şuradan indirebilirsiniz:

atlasim.atlas: https://raw.githubusercontent.com/mbaser/kivy-tr/master/docs/programlar/listeEylem/programlar/6/atlasim.atlas

atlasim-0.png: https://raw.githubusercontent.com/mbaser/kivy-tr/master/docs/programlar/listeEylem/programlar/6/atlasim-0.png

Not

Derleme yaparken (Paket Derleme kısmında anlatılan), buildozer.spec dosyasında herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Çünkü, buildozer.spec dosyasındaki source.include_exts yapılandırma seçeneği ön tanımlı olarak atlas ve png doslayarını paketin içerisine koyacak şekilde yapılandırılmıştır.

10.3.2. Eylemler

Aslında eylem öncesine, tıklandığında eylemlerin gerçekleşeceği birtakım nesnelerin yerleştirilmesi gerekiyor. Bunu bildiğimiz düğmeler (Button) kullanarak yapabilirsiniz. Ancak bunun yerine eylem düğmesi (ActionButton) kullanmanızı tavsiye ederim. Eylem düğmeleri, normal bir düğme gibi çalışır. Buna ilaveten bir de simge yerleştirebilirsiniz. Masaüstü programların araç çubuğunda bulunan düğmelere benzetebilirsiniz. Şimdi bunlardan birini ekleyelim. Bunun için yapmanız gereken Liste 10.12 de 23. satırdan sonra şunları yazmak:

ac_eylem_dugmesi=ActionButton(text="Aç", icon='atlas://atlasim/document-open')
eylemgorunumu.add_widget(ac_eylem_dugmesi)

Bu iki satırı eklediğinizde, eylem çubuğunun sağında üzerinde myopenfile simgesinin bulunduğu bir düğme eklenecektir. Elbetteki düğmemizin şimdilik bir görevi yok.

Programımızı kv dili ile yazıp rahata erelim. Python programı şu şekilde olmalıdır (Liste 10.13):

Liste 10.13 main.py
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
# -*- coding: utf-8 -*-

from kivy.app import App

class eylemCubugu(App):

  def build(self):
    pass

eylemCubugu().run()

ve kv dosyası (Liste 10.14):

Liste 10.14 eylemcubugu.kv
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
<eylemCubugu>:
BoxLayout:
  orientation: 'vertical'
  pos_hint: {'top':1}
  
  ActionBar:
    ActionView:
      ActionPrevious:
        title: 'Metin Düzenleyici'
        with_previous: False
        app_icon: 'atlas://atlasim/document-edit'
      ActionButton:
        text: 'Aç'
        id: ac_eylem_dugmesi
        icon: 'atlas://atlasim/document-open'
      ActionButton:
        text: 'Kaydet'
        id: kaydet_eylem_dugmesi
        icon: 'atlas://atlasim/document-save'
      ActionButton:
        text: 'Farklı Kaydet'
        id: farklı_kaydet_eylem_dugmesi
        icon: 'atlas://atlasim/document-save-as'
      ActionButton:
        text: 'Yeni'
        id: yeni_eylem_dugmesi
        icon: 'atlas://atlasim/document-new'
      ActionButton:
        text: 'Çık'
        id: yeni_eylem_dugmesi
        icon: 'atlas://atlasim/application-exit'
        
  Label:
    text: 'Ana Alan'

Hiçbir iş yapmayan programımızı çalıştırdığımızda Şekil 10.11 daki görüntüyü elde edeceğiz.

_images/eylem-cubugu-edit-1-img.png

Şekil 10.11 Eylem Çubuğu ve Eylem Düğmeleri

Sanırım neden bu düğmeleri seçtiğimizi anladınız. Aslında eylem düğmelerini, normal düğmeleri (Button) kullandığınız yerlerin çoğunda kullanma şansınız var. Burada eylem öncesi nesnesinin (ActionPrevious) simgesinin solunda “<” var idi. Bunu kaldırmak için bu nesnenin with_previous özelliğine False değerini verdik.

10.3.3. Metin Düzenleyici Yeniden

Şimdi hazırladığımız eylem çubuğu ile Metin Düzenleyici bölümünde hazırladığımız metin düzenleyiciyi birleştirelim. Öncelikle kv dosyasını düzenleyelim. Bunun için metinduzenleyici.kv dosyasındaki <metinDuzenleyici>: formunda (dosyanın başındaki form) aşağıdaki satırları silin:

BoxLayout:
  size_hint_y: 10
  Button:
    text: "Aç"
    on_press: app.dosyaAcIsleviDialog()
  Button:
    text: "Kaydet"
    on_press: app.dosyaKaydetIslevi()
  Button:
    text: "Farklı Kaydet"
    on_press: app.farkliKaydetDialog()
  Button:
    text: "Yeni"
    on_press: app.yeniDosyaAcIslevi()
  Button:
    id: cik_dugmesi
    size_hint_x: .15
    background_color: (0, 1, 0, 1)
    on_press: app.cik()

ve bunların yerine TextInput: satırından önce (exit_on_escape: False dan sonra) aşağıdakileri yazın:

ActionBar:
  pos_hint: {'top':1}
  ActionView:
    ActionPrevious:
      title: 'Metin Düzenleyici'
      id: eylem_oncesi
      with_previous: False
      app_icon: 'atlas://atlasim/document-edit'
    ActionButton:
      text: 'Aç'
      id: ac_eylem_dugmesi
      icon: 'atlas://atlasim/document-open'
      on_press: app.dosyaAcIsleviDialog()
    ActionButton:
      text: 'Kaydet'
      id: kaydet_eylem_dugmesi
      icon: 'atlas://atlasim/document-save'
      on_press: app.dosyaKaydetIslevi()
    ActionButton:
      text: 'Farklı Kaydet'
      id: farklı_kaydet_eylem_dugmesi
      icon: 'atlas://atlasim/document-save-as'
      on_press: app.farkliKaydetDialog()
    ActionButton:
      text: 'Yeni'
      id: yeni_eylem_dugmesi
      icon: 'atlas://atlasim/document-new'
      on_press: app.yeniDosyaAcIslevi()
    ActionButton:
      text: 'Çık'
      id: cik_dugmesi
      icon: 'atlas://atlasim/application-exit'
      on_press: app.cik()

ve son olarak main.py dosyasında çıkış düğmesinin rengini değiştirdiğimiz yerlerde, renk değişikliği yerine simge değişikliği yapabilmek için şu satırların yerine:

self.root.ids.cik_dugmesi.background_color = [0, 1, 0, 1]

şu satırı yazın (toplam 4 satır değişikliğ):

self.root.ids.cik_dugmesi.icon='atlas://atlasim/application-exit'

şu satır yerine:

self.root.ids.cik_dugmesi.background_color = [1, 0, 0, 1]

şu satırı yazın (1 satır değişikliği):

self.root.ids.cik_dugmesi.icon='atlas://atlasim/dialog-cancel'

yapacağınız değişikliklerin hepsi bu kadar. Elbetteki atlasim.atlas ve atlasim-0.png dosyalarını metin düzenleyici programımızın olduğu dizine kopyalamayı unutmayacağız. Şimdi metin düzenleyici programımız daha çekici oldu. Programımızı çalıştırdığımızda Şekil 10.12 daki görüntüyü elde edeceğiz.

_images/eylem-cubugu-edit-2-img.png

Şekil 10.12 Eylem Çubuklu Metin düzenleyici

Programın son halini şuradan alabilirsiniz:

atlasim.atlas: https://raw.githubusercontent.com/mbaser/kivy-tr/master/docs/programlar/listeEylem/programlar/8/atlasim.atlas

atlasim-0.png: https://raw.githubusercontent.com/mbaser/kivy-tr/master/docs/programlar/listeEylem/programlar/8/atlasim-0.png

main.py: https://raw.githubusercontent.com/mbaser/kivy-tr/master/docs/programlar/listeEylem/programlar/8/main.py

metinduzenleyici.kv: https://raw.githubusercontent.com/mbaser/kivy-tr/master/docs/programlar/listeEylem/programlar/8/metinduzenleyici.kv

Soru: Şekil 10.12 deki ekran görüntüsününde eylem öncesi nesnesinin başlığı, açılan (ya da kaydedilen) dosyanın dosya adını göstermektedir. Bunu siz de yapabilirmisiniz? İpucu: self.root.ids.eylem_oncesi.title metnini dosya adı yapmalısınız.

Metin düzenleyicinin son halini derledim ve denemeniz için aşağıdaki köprüye koydum:

https://raw.githubusercontent.com/mbaser/kivy-tr/master/docs/programlar/listeEylem/programlar/8/kivymetinduzenleyici-0.3.apk

Programın Android öykünücüdeki çalışan hali ise şöyle:

_images/eylem-cubugu-edit-3-img.png

Şekil 10.13 Android öykünücüde çalışan Metin Düzenleyici

10.3.4. Eylem Düğmelerini Ayırma ve Gruplama

Eylem düğmeleri arasına ayıraç koyarak, tıpkı masaüstü programlarda bulunan araç çubuklarında olduğu gibi, birbirinden ayırabilirsiniz. Ayıraç koymak istediğiniz düğmelerin arasına (kv dosyasında) ActionSeparator nesnesi koymalısınız. Örneğin “Kaydet” ve “Farklı Kaydet” arasına ayıraç koymak için metinduzenleyici.kv dosyasının ActionBar kısımını aşağıdaki gibi düzenleyebilirsiniz:

ActionBar:
  pos_hint: {'top':1}
  ActionView:
    ActionPrevious:
      title: 'Metin Düzenleyici'
      id: eylem_oncesi
      with_previous: False
      app_icon: 'atlas://atlasim/document-edit'
    ActionButton:
      text: 'Aç'
      id: ac_eylem_dugmesi
      icon: 'atlas://atlasim/document-open'
      on_press: app.dosyaAcIsleviDialog()
    ActionSeparator:
    ActionButton:
      text: 'Kaydet'
      id: kaydet_eylem_dugmesi
      icon: 'atlas://atlasim/document-save'
      on_press: app.dosyaKaydetIslevi()
    ActionButton:
      text: 'Farklı Kaydet'
      id: farklı_kaydet_eylem_dugmesi
      icon: 'atlas://atlasim/document-save-as'
      on_press: app.farkliKaydetDialog()
    ActionSeparator:
    ActionButton:
      text: 'Yeni'
      id: yeni_eylem_dugmesi
      icon: 'atlas://atlasim/document-new'
      on_press: app.yeniDosyaAcIslevi()
    ActionButton:
      text: 'Çık'
      id: cik_dugmesi
      icon: 'atlas://atlasim/application-exit'
      on_press: app.cik()

Eylem düğmelerini gruplamak için ActionGroup nesnesini kullanabilirsiniz. Bu nesnenin mode parametresi gruplamanın nasıl yapılacağını belirtir. Ön tanımlı değeri normal dir ve ekranda yer olmadığı zaman gruplama yapar. Yeteri kadar yer var ise gruplamadan gösterir. Değerini spinner yaparsanız her zaman gruplanır ve simgeler yerine metin gösterilir. Elebetteki text parametresine grup metnini belirtmeliyiz. Aşağıda metinduzenleyici.kv dosyasının ActionBar kısımında nasıl kullanılacağı gösterilmiştir:

ActionBar:
  pos_hint: {'top':1}
  ActionView:
    ActionPrevious:
      title: 'Metin Düzenleyici'
      id: eylem_oncesi
      with_previous: False
      app_icon: 'atlas://atlasim/document-edit'
    ActionButton:
      text: 'Aç'
      id: ac_eylem_dugmesi
      icon: 'atlas://atlasim/document-open'
      on_press: app.dosyaAcIsleviDialog()
    ActionGroup:
      text: 'Kaydetme'
      mode: 'normal'
      ActionButton:
        text: 'Kaydet'
        id: kaydet_eylem_dugmesi
        icon: 'atlas://atlasim/document-save'
        on_press: app.dosyaKaydetIslevi()
      ActionButton:
        text: 'Farklı Kaydet'
        id: farklı_kaydet_eylem_dugmesi
        icon: 'atlas://atlasim/document-save-as'
        on_press: app.farkliKaydetDialog()
    ActionButton:
      text: 'Yeni'
      id: yeni_eylem_dugmesi
      icon: 'atlas://atlasim/document-new'
      on_press: app.yeniDosyaAcIslevi()
    ActionButton:
      text: 'Çık'
      id: cik_dugmesi
      icon: 'atlas://atlasim/application-exit'
      on_press: app.cik()

Şekil 10.14 de üsstteki resimde pencere yeteri kadar genişken eylem düğmelerinin gruplanmamış hali, alttaki resimde ise pencere daraltıldığında gruplanmış hali görünüyor. Gruplanmış eylem düğmeleri eylem çubuğunun en sağında yer alır.

_images/eylem-cubugu-edit-4-img.png

Şekil 10.14 Üstte gruplanmamış, altta gruplanmış eylem düğmeleri

Dipnotlar

[1]Sismteminizde PIL kurulu değil ise komut satırından şu şekilde kurabilirsiniz: python -m pip install Pillow
[2]

Windows kullanıcıları cmd yi yönetici (Administrator) yetkileri ile çalışırmaları gerekebilir. Eğer Windows kullanıcıları patikaya Python’u eklemedilerse tam patikayı yazmalıdırlar. Örneğin: C:\Python27\python.exe -m kivy.atlas atlasim 256x256 simgeler/*.png